Thursday, January 14, 2010

More IESM members by Hony Lt K Pandey

Dear and Respected Sir,

Under the new slashed membership fees the following are the 45 more IESM members who have joined our family.
1. Hony Capt Himant Singh

2. CFN Mehar Singh

3. Hav Daleep Singh

4. Sep Sardar Singh

5. DFR Kanahaiya Lal
6. L/DFR Jit Singh

7. Hav Raj Singh

8. Hav Ran Singh
9. Sowar Hari Singh
10. Sep Chhatar Singh

11. N/Sub Dayawanti Devi

12. Sep Tasviro Devi
13 DFR Jaswanti Devi

14 Nk C P Joy

15. Sgt Sudhakaran

16. Nk Jomy O C

17. Sgt Benng Verghese

18. Hav Babu George

19. Sgt Anil Kumar Sarswat

20. Nk Aphrem K P

21. Cpl Jose C Thomas A V Nagar

22. Cfn Aniyankunju

23. Nk Vijaya Kumar

24. Hav K T Joseph

25. JWO Shashi Rajan Mishra
26. Sub G D Chamola
27. JWO S R Mahato

28. Sub Rabindra Kumar

29. HFO R P Singh
30. H/Sub Maj Bhagawan singh

31. Sub P N Sharma

32. Sub Radhey Shyam Rajsthan
33. Sub Sunder Singh
34. POELP Sunita Devi

35. Nk Vishnu Singh

36. Nk Jaswant Singh

37. Hav Rohitash Singh Najaf Gharh

38. Nk Bomy Sebastiyan

39. Nk Raghubir Singh Shyamnagar

40. Hav JS Morya

41. Nk RA Pandey

42. Hav N J Tiwari

43. POA(AH) Balvender Singh

44. Hav S K Pandey

45 Sgt A K Pandey

Thank you.
Yours truly,

Kameshwar

--
Kameshwar Pandey
Sub/Maj Hony. Lt. (Veteran)

230, Pocket-1,
DDA SFS Flats, Sector-1,
Dwarka, New Delhi - 110 075

No comments:

Post a Comment